MATKAAUTO RENDITINGIMUSED

 

 1. Sõiduki kasutamise üldtingimused
  • Rentnikul on õigus kasutada Sõidukit.
  • Rentnikul on õigus saada endale Sõiduki kasutamisest saadav tulu (vili).
  • Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit heaperemehelikult vastavalt lepingus määratud tingimustele ja sihtotstarbele.
  • Rentnik peab oma kulul tagama rendilepingu eseme tavapärase korrashoiu, eelkõige kõrvaldama puudused, mida saab kõrvaldada hariliku säilitamise hulka kuuluva koristamise või parandamisega, samuti tegema tavapäraseid väikseid remonte.
  • Sõidukit on keelatud kasutada teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, tasuliste teenuste osutamiseks, sõiduspordi treeninguteks, võistlusteks ning kaubaveoks.
  • Sõidukis on keelatud suitsetada ja vedada mistahes loomi. Rendileandjal on õigus nõuda rentnikult eeltoodud keelu (keeld suitsetada ja vedada loomi) rikkumise eest leppetrahvi summas 500 eurot.
  • Rentnik võib Sõiduki juhtimise õiguse üle anda kolmandale isikule üksnes juhul, kui rendileandja on teinud sellekohase märke lepingusse.
  • Andes üle Sõiduki juhtimisõiguse kolmandale isikule, on rentnik kohustatud tutvustama talle käesoleva rendilepingu tingimusi. Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest.
  • Rentnikul või kolmandal isikul, kellele Rentnik on andnud üle Sõiduki juhtimise õiguse, peab olema Eesti Vabariigis kehtiv juhiluba, vähemalt 3 aastane mootorsõiduki juhistaaž ja vanus vähemalt 21 eluaastat.
  • Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit ainult teedel liiklusseaduse tähenduses ning üldkasutatavatel parkimiskohtadel ja kämpingutes. Keelatud on kasutada Sõidukit töömaal/põllumaal tööliste eluasemena ilma Rendileandja loata.
 2. Vajalikud dokumendid
  • Rendilepingu sõlmimisel tuleb esitada rentnikul oma pass või ID-kaart. Sõidukit võib juhtida vähemalt 21-aastane isik, kes omab vähemalt B-kategooria juhiluba ja juhistaaži mitte alla 3 aasta.
 3. Rentniku kohustused Sõiduki kasutamisel
  • Rentnik on kohustatud enne rendiperioodi algust Sõiduki põhjalikult üle vaatama. Juhul kui rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist lepingusse, eeldatakse, et Sõiduk on rentimise hetkel tehniliselt korras ja puudusteta.
  • Sõidukit parkides on rentnik kohustatud eemaldama eemaldatavad navigatsiooni- audioseadmed ning muud hinnalised asjad nähtavatest kohtadest, lukustama Sõiduki uksed, aknad ja sisse lülitama signalisatsiooni.
  • Klient ei tohi renditud matkaautoga sõita väljapoole Euroopa Liitu. Vastav soov tuleb kooskõlastada enne rendiperioodi algust vähemalt 14 päeva.
  • Sõidukiga on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse ja Valgevenesse.
  • Talveperioodil on kõik matkaautod varustatud talverehvidega. Rentnik on kohustatud tagama Sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise.
  • Rentnik on kohustatud hüvitama Rendileandjale kõik Rendiperioodil tekkinud Sõiduki valdamisega või kasutamisega seotud kolmandate isikute nõuded, (s.h. trahvid või rahalised karistused liikluseeskirjade rikkumise eest) millest Rentnik on kohustatud teatama Rendileandjale.
 4. Rentniku vastutus Sõiduki eest
  • Rent sisaldab: Sõiduki kohustusliku liikluskindlustuse maksumust ja Sõiduki kaskokindlustuse maksumust.
  • Rentnikul on kohustus hüvitada Rendileandjale tekkinud kahju alljärgnevas ulatuses (omavastutus):
  • Sõidukile tekkinud kindlustuse poolt hüvitatava kahju korral omavastutuse suurus iga kahjujuhtumi kohta;
  • Sõiduki varguse, täishävingu või kadumise korral 15% Sõiduki turuväärtusest tingimusel, et Rentnik tagastab Sõiduki võtmed ja dokumendid.
  • Kindlustamata kahju. Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale:
   • Sõidukile ja selle seadmetele tekkinud kahju ning Sõiduki interjööri vigastuste või Sõiduki täishävingu või kadumise korral kahju, mida kindlustusandja ei hüvita, täies ulatuses;
   • Sõiduki varguse või kadumise korral, kui Rentnik ei tagasta Sõiduki võtmeid või dokumente, 100% Sõiduki turuväärtusest.
   • Sõiduki võtmete või dokumentide kadumise või kasutuskõlbmatuks muutumise korral nende asendamise kulu.
   • Rentnik on kohustatud tasuma rendileandjale purunenud rehvi remondikulud summas 150 € ühe purunenud rehvi kohta või rehvi asendamise kulud kui rehv on täielikult purunenud ja muutunud kasutuskõlbmatuks;
   • Rentnik on kohustatud tasuma tema süül toimunud avarii või muu Sõidukile tekitatud kahjustuse tagajärjel Sõiduki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud Sõiduki seisuaja eest rendileandjale saamata jäänud tulu kuni 30 päeva renditasu ulatuses juhul kui rendileandja seda nõuab. Seisuaega arvestatakse avarii või kahjustuse tekkimise päevast kuni Sõiduki taaskasutusele võtmise päevani.
 1. Rendiperiood
  • Rendiperiood algab esimesel rendipäeval alates kella 10.00 ning lõppeb rendiperioodi viimasel päeval hiljemalt kell 11.00, kui poolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti.
 1. Renditasu ja tasumise kord
  • Renditasu makstakse arve alusel enne rendiperioodi algust sularahas või pangaülekandega rendileandja arveldusarvele hiljemalt 3 päeva enne rendiperioodi algust.
  • Rendihinnas sisaldub tasu Sõiduki kasutamise eest, õlide, hoolduse, kindlustuse maksumus ning kuni kahe balloonitäie gaasi hind.
  • Rendihind ei sisalda autokütuse, sisekoristuse, reoveetanki ja WC tühjendamise maksumust.
 2. Tagatisraha
  • Rentnik tasub lepingu nõuete täitmise tagatiseks tagatisraha 300 eurot. Tagatisraha tasutakse koos renditasuga enne rendiperioodi algust.
  • Rendiperioodi lõppedes ja pretensioonide puudumisel (st. matkaauto on terve, tangitud ja koristatud, st. samas seisus millisena see väljastati) tagastatakse tagatisraha rentnikule täies ulatuses pangaülekandega rentniku pangaarvele kuni 10 päeva jooksul.
  • Pretensioonide olemasolu korral kaetakse tagatisrahast kõik lepingust tulenevad nõuded, ettenähtud tasud ja trahvid ning ülejääk tagastatakse rentnikule.
  • Kindlustusjuhtumi vms. kahju puhul tagastatakse tagatisraha peale juhtumi lõplikku lahendamist. Kaskojuhtumi korral peetakse kinni omavastutuse summa ja ülejäänud tagastatakse rentnikule.
 3. Rendileandja kohustused
  • Rendileandja kohustab andma rentnikule töökorras Sõiduki, puhtana ja tangituna koos ettenähtud dokumentidega kokkulepitud/rendilepingul märgitud ajal ja kohas.
  • Juhul kui rendileandja ei anna Sõidukit rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, on rentnikul õigus saada allahindlust renditasust või taganeda lepingust.
  • Sõiduki üleandmise ajalise viivituse eest on rendileandja kohustatud hüvitama rentnikule kahjutasu kuni ühe rendipäeva renditasu ulatuses.
 4. Kütus, Sõiduki hooldus
  • Rentnik on kohustatud tasuma Sõiduki kütusekulu rendiperioodil.
  • Rendileandja annab Sõiduki rendile täis tangitud kütusepaagiga ning rentnik on kohustatud Sõiduki tagastama täis tangitud kütusepaagiga. Rendileandjal on õigus antud summa kinni pidada tagatisrahast.
  • Vale või ebakvaliteetse kütuse tankimisest tekitatud kahju korvab rentnik.
  • Sõiduki tehnilise hoolduse tööd teostab rendileandja. Rentnik tagab igapäevase kontrolli Sõiduki tehnilise seisukorra üle.
  • Sõiduki rikke korral on rentnik kohustatud pöörduma lähimasse autoteenindusse, kooskõlastades vastava autoteeninduse eelnevalt Rendileandjaga. Rendileandjaga kooskõlastamata sõiduki rikete- või remondikulusid ei ole rendileandja kohustatud rentnikule hüvitama.
 5. Rentniku kohustused kahjustuste, avarii või varguste korral
  • Rentnik on kohustatud esimesel võimalusel teavitama rendileandjat kõikidest Sõidukile tekitatud kahjustustest või vargusest.
  • Liiklusavarii ja varguse korral on rentnik kohustatud juhtunust teavitama ka politseid ja tooma rendiandjale politsei poolt väljastatud kirjaliku avariiakti/varguseakti ärakirja. Juhul kui politsei ei ole nõus kohale tulema, peab rentnik teavitama sellest koheselt rendileandjat ning fikseerima ise õnnetuse asjaolud ja võtma kõikidelt osapooltelt kontaktandmed, võimalusel tuleb teha ka pildid.
  • Liiklusõnnetus tuleb fikseerida kirjalikult, süüdlaselt võtta tunnistus ja allkiri.
 6. Rendileandja vastutus Sõiduki rikke korral
  • Rendileandja ei vastuta rentnikule tekkiva kahju eest, mis tuleneb rendiperioodi katkemise või viivitusega seoses Sõiduki rikkega.
 7. Sõiduki tagastamine
  • Sõiduk tuleb tagastada samas seisukorras, nagu see oli rendile võtmise hetkel.
  • Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha, kui Sõiduk ei ole tagastatud samas seisus kui see oli üleandmise hetkel, Lepingus sisalduva hinnakirja alusel.
  • Rikked ja vigastused, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks, hüvitab rentnik autoesinduse hinnakirja alusel.
  • Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud/lepingus märgitud ajal ja kohas.
 8. Rendilepingu ülesütlemine
  • Kui rendifirma ütleb rendilepingu üles, on rentnik kohustatud Sõiduki koheselt tagastama rendileandjale.

Pin It on Pinterest